About Us

Board of Advisors

Life Honorary Chairman: Lim Guan Lee BBM
Honorary Chairmen: Sim Hoay Cheok Loh Kin Pin
Honorary Advisors: Fang Ding Ya Lee Yuan Kun Cao Hong Xin
Academic Advisors: Linn Yeh Ching Yang Jin Xiang You Ke
Chen Xin Yi Liu Jing Feng
Scroll to Top

Menu