About Us

Board of Advisors

Honorary Chairmen: Sim Hoay Cheok Lim Guan Lee BBM
Honorary Advisors: Fang Ding Ya Yu Ren Cun Lee Yuan Kun
Cao Hong Xin
Academic Advisors: Linn Yeh Ching Yang Jin Xiang You Ke
Chen Xin Yi Liu Jing Feng
Scroll to Top

Menu